Epub mobi to read ebooks on Free Kindle

free books in the supported formats EPUB, MOBI, FB, HTML and TXT

[Ebook] ↠ Tito Author Ivo Goldstein – Bogou.us

Tito Autori Su Pre Li Sve Najva Nije Etape Ivota Josipa Broza Tita, Posebno Se Bave I Titovim Usponom Na Elo Jugoslavenske Komunisti Ke Partije, Vrlo Uspje Nim Ratnim Razdobljem, Sukobom Sa Staljinom, Njegovim Lutanjem Kada Je Rije O Smjerovima Razvoja Jugoslavenskog Socijalizma, A Zna Ajan Napor Napravljen Je I Kako Bi Se Opisao Onaj Dio Njegove Politi Ke Biografije Koji Se Obi No Zanemaruje, A To Su Njegove Posljednje Godine Na Vlasti.Autori Se Bave I Titovim Pozicioniranjem Na Me Unarodnoj Sceni, Laviranjem Izme U Istoka I Zapada Nastoje To Preciznije Razdvojiti Svojedobne Mitove Koji Su Se Stvarali Oko Samoupravljanja I Nesvrstanosti Od Onoga Koliko Su Te Dvije Klju Ne Odrednice Titove Politike Bile Stvarno Vrijedne I Va Ne Vrlo Je Detaljno Opisano I Stvaranje Njegovog Kulta Li Nosti U Emu Je I Sam Tito Klju No Sudjelovao Naravno Da Su Se Autori Bavili I Onim Pitanjima O Kojima Se Posljednjih Godina Vode Polemike, Posebno O Tome Kakva Je Bila Titova Uloga U Komunisti Koj Represiji Za Vrijeme Rata I U Pora U, Pa I U Kasnijem Obra Unu S Neprijateljskom Emigracijom Poseban Odjeljak Posve En Je Hrvatstvu I Jugoslavenstvu Josipa Broza Tita Tu Su I Odjeljci O Odnosu Tita I Krle E, Te Tita I Tu Mana.

    10 thoughts on “[Ebook] ↠ Tito Author Ivo Goldstein – Bogou.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *