Epub mobi to read ebooks on Free Kindle

free books in the supported formats EPUB, MOBI, FB, HTML and TXT

Download ☆ Còisir Nan Gunna By Anndra A. Dunn – Bogou.us

Còisir Nan Gunna This Novel Is Part Of The Aiteal Series And Is A Fantastic First Book From Anndra Dunn Set In The Second World War, It Gives A Deeply Researched View Of The War From Young Island Men S Perspective.Is E 1940 A Th Ann, Agus Tha An Cogadh Ann An E Rpa A Dol Gu L Idir, Le Airmean Hitler A D Anamh Ionnsaigh Air Gach D Thcha Agus Feum Aig Breatainn Agus An Fhraing Seasamh Nan Aghaidh Uill, Sin A Shaoil Uilleam MacLe Id Nuair A Chaidh E Don Arm, Co Dhi Anns An Fhraing Chan Eil C Il A Tachairt, Agus Chan Eil Ann An Cogadh Uilleam Ach S Irdseantan Fiadhaich, Bully Beef A Mach A Tionaichean, A Seasamh Faire Ann An Trainnse Airson Uairean A Th De Fada Agus Sabaid Ghoirid Gheur Bho M Gu M.

    10 thoughts on “Download ☆ Còisir Nan Gunna By Anndra A. Dunn – Bogou.us


  1. says:

    Nuair a dh ineadh e a sh ilean, ch theadh e an toll cearbach dubh dearg ann am broilleach a Ghearmailtich Cho g s a bha e Am b e mort a bha ann Smaoinich e air na poidhleatan aig sti irean na hurricanes a bhiodh a dol os an cionn gach latha Bha e na b fhasa dhaibhsan Cha robh aca ach pl anaichean an n mhaid a sgrios, agus dh fhaodadh na daoine faighinn a mach asta, fi s Neo d mu dheidhinn gunnairean an artillaraidh, neo air long cogaidh Chan fhaiceadh iadsan fi s an targaid aca Cha bhiodh ann ach figear air mapa, neo puing combaist S d cha gum faiceadh iad b ta bho m gu m, ach an teis meadhan a chath chan fhaiceadh iad c il ach st ilinn taobh a staigh am b ta fh in Bha e nas coltaiche ri obair factaraidh na mort, nach robh Ach an robh sin dha r ribh na b fhe rr Dh fhaodadh gunnair le biast de howitzer ceudan de dhaoine a mharbhadh le slige neo dh Dh fhaodadh gunnairean air long cogaidh barrachd a mharbhadh le aon slige Nach deach m lteach a bh thadh nuair a chaidh longan cogaidh fodha anns a Chogadh Mh r Ged a bha blas searbh ann am beul Uilleim nuair a chuimhnicheadh e air a Ghearmailteach bhochd ud agus a nis, na chuimhne, bha an aon aghaidh air ri Seonaidh Ailig bhon taigh feumaidh nach robh e cho dona ri bhith a marbhadh nam m ltean aig an aon m Seadh, bha seans aig an fhear marbh sabaid air ais nam biodh e air a bhith na bu shlaodaiche, dh fhaodadh an Gearmailteach a bhith air a mharbhadh san Neo s d cha nach e a pheilear san a rinn an cron bha dusan eile air ...


  2. says:

    Eachdraidh bhr nach nan saighdearan Gaidhealach aig St Valery, ach chithear an seo cuideachd an c irdeas eatarra, bhachdas is tachartasan ne nach Feallsanachd agus fealla dh an l ib a ch ile Is t fheuch e a leughadh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *